Poslání Klokánku

Klokánek nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem ve věku 0 – 18 let, z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině a kterým jsme schopni zajistit uspokojení základních životních potřeb. Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět do původní rodiny, nebo do rodiny náhradní, případně do jiného zařízení dlouhodobé péče. Nejdéle však dle zákona o sociálněprávní ochraně.

Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a nabízena spolupráce ke zlepšení jejich situace.

Klokánek neposkytuje péči dětem, které:

 • potřebují nepřetržitý nebo každodenní lékařský dohled, jelikož není zařízení se zdravotnickým personálem, nemá bezbariérový přístup atd.
 • mají výrazné výchovné problémy (užívání alkoholových i nealkoholových drog, opakovaná nebo úmyslná trestná činnost, agresivní chování), pro děti s těmito problémy nemáme vytvořené zázemí ve smyslu odborného personálu a také nepracujeme jako režimové pracoviště

K odmítnutí přijetí dítěte do zařízení může dojít také z důvodu naplnění kapacity zařízení.

Zásady poskytování služby:

 • zvláštní přihlédnutí k oprávněným zájmům a právům dětí, jejich ochrana a preference tam, kde se dostávají do střetu se zájmy dospělých osob
 • ve středu zájmu je vždy dítě a uspokojování jeho potřeb (biologických, psychických a sociálních)
 • vlídný a empatický přístup všech zaměstnanců
 • důraz na důstojnost – předcházení negativnímu hodnocení
 • zachování sourozeneckých vazeb dětí
 • nabídka více možností řešení – pro rozhodování dítěte
 • poskytování péče co nejvíce podobné péči rodinné. O max. 4 děti se střídavě po týdnu starají dvě pečující osoby, v samostatných bytech, přičemž sourozenci nejsou rozdělováni (výjimka je z kapacitních důvodů)
 • multidisciplinární přístup (spolupráce s odborníky a jinými organizacemi)
 • individuální přístup k dětem (vychází z individuálních potřeb každého dítěte)
 • respektování volby dítěte (nabídka více možností řešení, dítě má vždy možnost rozhodnout se)
 • podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování
 • komplexnost (péče poskytovaná dítěti a jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám)